Anriking av jernmalmen

En av utfordringene til oppredningsprosessen, er å frigjøre og anrike malmmineralene for å fremstille produkter som er tilpasset industriell anvendelse. Ulike anrikingsmetoder brukes for å oppnå ønsket resultat, avhengig av malmens konsistens og mineralsammensetning.

Rana Gruber har gjennom årtiene tilegnet seg en betydelige kompetanse og kunnskap om oppredningsprosesser av malmer med lavt jerninnhold og varierende sammensetning. Den største utfordringen er å oppnå en høy utvinningsandel av mineralene magnetitt og hematitt, samtidig som man begrenser innblandingen av gråbergsmineraler som har lignende fysiske og magnetiske egenskaper.

Det benyttes en våt oppredningsprosess som omfatter maling i autogenmølle, lavintensitets magnetseparering (LIMS) for ekstraksjon og oppgradering av magnetitt, våt høyintensitets magnetseparering (WHIMS/Jones-prosess), i kombinasjon med gravimetriske metoder for utvinning, oppkonsentrering og rensing av hematitt, klassering, filtrering og lagring frem til det ferdige produktet.

Magnetitten som ekstraheres tidlig i prosessen, blir oppgradert i en særegen prosess for å skape et konsentrat med høy renhet; dette skjer ved ytterligere finmaling i kulemøller og flere trinn med magnetseparasjon (LIMS). Deler av magnetitten brukes som råstoff for COLORANA®-prosessen.