Magnetitt

Kjemisk formel: Fe3O4

Stoffbetegnelse:
CAS #: 1309-38-2, 1317-61-9
EINECS #: 215-169-8, 215-277-5

Magnetittkonsentrater utgjør en rekke produkter med ulike partikkelstørrelser og jernoksidkonsentrasjon, avhengig av hvordan de skal anvendes. Produktspekteret omfatter bulkkonsentrater til metallurgiske anvendelser (slaggreduserende pelletfeed) og andre ikke metallurgiske, tekniske anvendelser, som for eksempel vannrensing, råstoff til kjemisk industri, og som et råstoff med lavt silikatinnhold for COLORANA®.

Under navnet «Mo i Rana Concentrate» tilbyr vi følgende produkter:
- M-150
- M-40LS

Sirofloc M-10 er en «magnetittslurry» som anvendes i produksjon av drikkevann gjennom Sirofloc prosessen.

Magnetitts ferromagnetiske egenskaper gjør det mulig å produsere et konsentrat av meget høy renhet. Andelen med gråbergsmineraler er mindre enn 1 %.

Magnetitten inneholder gjennomsnittlig 0,23 % av MnO som en urenhet i magnetittgitteret. Andelen av tungmetaller i magnetitt som nikkel, kobolt og krom er svært lav sammenlignet med andre magnetittkilder.

Produktene underligger ingen restriksjoner med hensyn til salg og bruken av disse. De er ikke klassifisert som farlig i henhold til 67/548/EØS og 1999/45/EØS, og ingen merking er påkrevd i henhold til CLP/GHS-direktivene 1272/2008EØS. For fullstendige opplysninger om produktene, vennligst se på våre tekniske beskrivelser, sikkerhetsdatablad for produktene eller vårt informasjonsark Regulatory information.